Wedstrijdreglement “Federale Prijs Armoedebestrijding 2018”

 

Artikel 1: Algemene voorwaarden

§1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningscriteria, alsook het verloop van de wedstrijd voor de uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding voor het jaar 2018.

 

§2 Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen enkele correspondentie (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken) gevoerd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

 

§3 De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd of een deel ervan zou worden gewijzigd, uitgesteld, ingekort of geannuleerd wegens overmacht en/of om redenen buiten haar wil.

 

Artikel 2: Organisator

§1 DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING is een initiatief van Zuhal Demir Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid, waarvan de Beleidscel gevestigd is te 1030 Brussel Koning Albert II-Laan 33 bus 1.

 

§2 DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING kadert in de uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding, gecoördineerd door de Staatssecretaris voor armoedebestrijding.

 

§3 De Dienst Armoedebestrijding van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koning Albert II-Laan 30, is belast met de organisatie van de "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING - 2018".

 

Artikel 3: Kandidaturen

§1 Het doel van de "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING – 2018" is het belonen van 3 personen of initiatieven die een nuttige bijdrage leveren aan de armoedebestrijding.

 

§2 De "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2018" beloont maximaal 1 persoon of initiatief per gewest.

 

§3 De kandidatuurstelling voor de "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING – 2018" was toegankelijk tot en met 28 maart 2018 om middernacht voor iedere natuurlijke persoon of ieder initiatief van een onderneming, vereniging of overheidsadministratie die genomineerd of laureaat was tijdens één van de edities van de Prijs tussen het jaar 2009 en het jaar 2017. Zij verblijven of hebben hun maatschappelijke zetel en vestigingsplaats in België̈.

 

§4 De kandidaturen voor de "DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING - 2018" worden gekenmerkt door het participatief en structurele karakter van hun strijd tegen armoede. Zij stellen vernieuwende initiatieven voor die leiden tot concrete, reële wijzigingen van de toestand en geven blijk van een bijzonder persoonlijk engagement.

 

§5 Er zal geen enkele prijs worden toegekend aan initiatieven, organisaties of personen die deel uitmaken of hebben uitgemaakt van een criminele organisatie, die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, aan fraude of aan het witwassen van geld. Hetzelfde geldt voor initiatieven, organisaties en personen waarover een vonnis is uitgesproken voor het schenden van de milieuwetgeving.

 

Artikel 4: Criteria in verband met de evaluatie van de kandidatuurdossiers

§1 De kandidatuurdossiers werden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:

 

  1. de wezenlijke verandering in de manier waarop het/een thema over armoede wordt behandeld;

  2. het ontwikkelen van partnerschappen en een methodologie van professionele samenwerking met de belangrijkste actoren van het activiteitendomein;

  3. de projectie naar de toekomst met een duidelijke en krachtdadige visie die het mogelijk maakt om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.

 

§2 In 2010 heeft de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie het EMAS-certificaat behaald, een label waarmee hij zich ertoe verbindt de impact van zijn activiteiten op het milieu te verminderen. De jury houdt hiermee rekening in de analyse van de projecten die werden gepresenteerd.

 

§3 Ook hield de jury rekening met de mate waarin het project voldoet aan de wet gender mainstream van 12 januari 2007. Het armoederisico en de kans op sociale uitsluiting is immers niet dezelfde voor vrouwen en mannen. Het project houdt rekening met de verschillen tussen jongens en meisjes en mannen en vrouwen. De voorstellen van het project moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

 

Artikel 5: Jury

§1 Een eerste administratieve selectie bestond uit een controle die werd uitgevoerd door de Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

 

§2 Na de realisatie van de administratieve selectie heeft de jury 9 genomineerde kandidaten uit deze lijst voorgeselecteerd. De jury evalueerde de dossiers tot kandidatuurstelling enkel op basis van het model van dossier tot kandidatuurstelling.

 

§3 De jury werd onder het voorzitterschap van de Voorzitter ad-interim van de POD Maatschappelijke Integratie als volgt samengesteld:

  • 1 vertegenwoordiger van de beleidscel van de Staatssecretaris voor armoedebestrijding, mevr. DEMIR

  • 1 vertegenwoordiger van de dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang, die bovendien het secretariaat van de jury waarneemt

  • 1 vertegenwoordiger van de bank CERA

  • 1 vertegenwoordiger van de NAR (Nationale Arbeidsraad)

  • 3 vertegenwoordigers van de Federaties van OCMW's

  • 1 vertegenwoordiger van het Belgisch netwerk armoedebestrijding (BAPN)

 

§4 In geval van een ex-æquo was de stem van de juryvoorzitter doorslaggevend.

 

§5 De Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie verzekerde het secretariaat van de jury.

 

§6 Alle vragen in verband met het reglement van deze wedstrijd vallen onder de bevoegdheid van de jury.

 

Artikel 6: Publieke stemming

§1 Tijdens de periode van 21 mei tot en met 3 juni 2018 (middernacht) kan het grote publiek stemmen. Het genomineerde project met het hoogste aantal weerhouden geldige stemmen per regio - berekend na afsluiting van de stemperiode conform dit reglement - wint de Federale Prijs Armoedebestrijding voor de desbetreffende regio.

 

§2 Elke deelnemer kan slechts eenmaal aan de stemming deelnemen, en dit voor slechts 1 kandidaat. De inschrijving is op het e-mailadres gebaseerd. Indien een deelnemer via meerdere e-mailadressen ingeschreven is, behoudt de organisator zich het recht voor om hem te diskwalificeren.

 

§3 Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de kandidaat, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik.

 

§4 Om deel te nemen aan de wedstrijd dient elke deelnemer naar www.prijs2018.be te surfen en te stemmen op zijn/haar favoriete kandidaat. Hierna volgt een mail waarop de deelnemer zijn/haar keuze moet bevestigen om zijn/haar stem geldig te laten verklaren.

Artikel 7: Uitreiking van de Federale Prijs en de financiële tussenkomst

§1 De 3 laureaten ontvangen een prijs in de vorm van een financiële steun vanwege de federale Staat. Deze financiële steun bedraagt 15.000 €.

 

§ 2 De Federale Prijs Armoedebestrijding 2018 zal op vrijdag 8 juli 2018 worden uitgereikt. De drie laureaten dienen op deze uitreiking aanwezig te zijn (behoudens overmacht).

 

Artikel 8: Privacy

§1 In overeenstemming met de privacywetgeving en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen de verzamelde gegevens van elke deelnemer door de organisator worden verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de wedstrijd.

 

§2 De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, noch voor commerciële doeleinden door de organisator worden gebruikt.

 

§3 Alle gegevens worden verwijderd na afloop van de wedstrijd, dit ten laatste op 1 juli 2018.